ایمان آزاده

(shkiba )

ایمان آزاده

2 ماه پیش و 3 هفته قبل [پست ثابت] [بازنشر از ملوسك :)))))))))]
 • دلم برای باغچه میسوزد
  کسی به فکر گلها نیست
  کسی به فکرماهیها نیست
  کسی نمیخواهد
  باور کند که باغچه دارد میمیرد
  که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است
  که ذهن باغچه دارد آرام آرام
  از خاطرات سبز تهی می شود

  فروغ فرخزاد

  • ava3

  ایمان آزاده

  5 ساعت پیش و 28 دقیقه قبل

  هر شبی روزی و هر روز زوالی دارد
  شبِ وصلِ من و معشوقِ مرا آخِر نیست
  (سعدی، غزلیات)

  هر رابطهٔ عاشقانه‌ای تخته‌بندِ زمان و مکان است. تنها یک استثنا در عالم وجود دارد که عشق را از بندِ زمان و مکان رها می‌کند و ابدی می‌گرداند و آن وقتی است که معشوق خداوند است. خداوند در حصارِ زمان و مکان نیست و رابطهٔ عاشقانه با او نیز هیچ محدودیّتی را برنمی‌تابد. به تعبیرِ سعدی روز و شب به انتها می‌رسند، امّا عالی‌ترین و کامل‌ترین رابطه که ارتباطِ عاشقانهٔ بنده با پروردگارِ خویش است هرگز تمام نمی‌شود.

  [لینک]

  ایمان آزاده

  3 روز پیش و 9 ساعت قبل [خدا و عشق]

  مقدارِ آفتاب ندانند مردمان
  تا نورِ او نگردد از آسمان جدا
  (سنایی غزنوی)

  ما انسان‌ها معمولاً قدرِ دارایی‌های خود را نمی‌دانیم. گویی فراموش می‌کنیم که آن نعمت‌ها وجود دارند و یا ارزشی دارند؛ اما وقتی آنها را از دست دادیم بر از دست‌ دادنشان افسوس می‌خوریم، اشک می‌ریزیم و آه می‌کشیم.
  سنایی غزنوی مثالِ خورشید را به کار می‌برد که تا زمانی که هست کسی به آن توجهی نمی‌کند، نور و گرمای آن حس نمی‌شود و به چشم نمی‌آید، اما وقتی روزی خاموش شد و نورافکنی و گرمابخشیِ آن تمام شد آن وقت است که همه از وجودِ خورشید باخبر می‌شوند. وقتی که دیگر خیلی دیر است.

  [لینک]

  • بانو ... : طریقت عشق... (gol) (gol) (gol)

   3 روز پیش و 7 ساعت قبل

  ایمان آزاده

  4 روز پیش و 2 ساعت قبل

  کمال است در نفسِ انسان سَخُن
  تو خود را به گفتار ناقص مَکُن
  (سعدی، بوستان)

  سخن یکی از مَحَک‌هایی است که کمال یا نقصِ انسان را نشان می‌دهد. نحوهٔ سخن گفتن؛ واژه‌ها، عبارات و لحنِ هر کس بخشِ عمده‌ای است که شخصیّتِ او را می‌نمایاند. یکی از دلایلی که مولانا نیز بر سکوت تأکید می‌کند همین است. سکوت تمرینی است که شخص در هر زمان و موقعیّت هر مطلبی را بر زبان نیاورد. سنجیده و آگاهانه سخن بگوید و مراقبت و مهارِ زبانِ خود را به نیکی داشته باشد. یکی از بهترین راه‌ها برای شناختِ افراد گوش کردن به سخنانِ آنان است. زیرا آنچه در ضمیر است دیر یا زود از طریقِ زبان بیرون می‌ریزد و درونِ شخص را عیان می‌کند.

  ایمان آزاده

  4 روز پیش و 3 ساعت قبل

  انساني كه مي داند با نيروي نهان و خام خود چه كاري انجام دهد تبديل به طلا مي شود.
  زندگي اش بسيار گرانبها و هرلحظه اش چنان طلايي و چنان موهبتي مي شود كه نمي تواند شكر كامل آنرا به جاي آورد.
  هيچ راهي براي ابراز شكرگزاري از خداوند وجود ندارد.
  موهبت او چنان عظيم است كه ما لايقش نيستيم.
  او از روي بي نيازي خويش به ما بخشيده است.
  آگاه بودن از اين نكته و احساس كردنش شادماني مي آفريند و از "آن شادماني"، شكرگزاري از هستي به پا مي خيزد.
  اين شكر گزاري عبادت است.
  [لینک]

  ایمان آزاده

  4 روز پیش و 3 ساعت قبل

  هر صدایی
  از سکوت متولد
  و درونِ سکوت خاموش می‌شود
  و در طولِ مدتی
  که صدا تدوام دارد،
  «سکوت»
  آن را احاطه کرده است.
  سکوت به صدا قابلیتِ
  «بودن» می‌‌بخشد.
  آشکار نشده
  به صورت سکوت در این جهان،
  حاضر است.
  به همین دلیل می‌گویند
  که هیچ چیز
  در این جهان به اندازهٔ
  «سکوت»
  همسانِ پرورگار نیست. [لینک]

  ایمان آزاده

  6 روز پیش و 7 ساعت قبل
 • ایمان            ...
 • ایمان ... درپیشگاه خردمندان و بی خردان زمان بایسته ترین و شایسته ترین بازتاب ممکن سکوت و تبسم است! این دو خصوصیت اکتسابی به زعم من الوهی، آدمی را ایمن ورویین تن از جنجال ها وافتان وخیزان های بی اعتبار برخاسته از نفس ونفسانیات می کندو از این رهگذر دلپذیر و حلاوت بخش حاصله،آدمی جوهرناب و لایزال وجود خویشتن راستین را از زیر آوار علوم فانی ، عرفیات خوش سیماب مزورگون و شرعیات جانبدار از قدرت حاکمین زر ،زور ،تزویر،در خود پیداوکشف خواهدکردواین طریقت ،طریقت عارفان و صالحان انسانی در هرجغرافیا و مرز،از بدوتاریخ تمدن بشری فارغ از آنکه ملبس به جامه ادیان باشند یا نباشندتا کنون بوده است. حال اینکه که در منظر ونگاه غیر ؛اعم از دانشمندان اسیر و عبیر علوم تجربی و نظری، الهیون و متکلمین کذاب مشتق از خرافات ادیان و مکاتب بشری و عوام الناس از خود و خدا وهمه چیز بی خبرچه جلوه می کنیم و چه لقب و جایگاه می گیریم و اینکه چه هستیم و چه اهداف مقدس و وحدانی را در سرای دل، شعور و خرد می پرورانیم،دو وجه و تجلی متفاوت و متفرق را طبیعتااز پی خواهد داشت و مهم واساس و اصل عامل بودن و تشرف رهرو حقیقت جو به حقیقیات بارز و آشکار راستین است و پیروی متعقلانه و خردمندانه از اخلاق و آدمیت که در هر جغرافیا و مرزی که تا به اکنون تعریف و تعبیر و تجویز شده است! البته لازم به ذکر است درجه و مقام سکوت گر و متبسم بودن یک رهروی حق و ح
  [ادامه...]

  ایمان آزاده

  1 هفته و 2 روز قبل

  به مناسبت روز جهانی زن


  بن ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ


  ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزﺷﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺮد ﺳﺎﻻر ﯾﺎ ﭘﺪر ﺳﺎﻻر و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و ﺗﻤﺪن ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺸﻮق اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ، ﻣﻮرد داوری ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ...
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﯽ از 6 ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻘﻮق، اﺧﻼق، دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ، آداب و رﺳﻮم و ﻋﺮف وﻋﺎدات، زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺮدﺳﺎﻻر را از منظر ﻫﺮ 6 ﻣﻨﺒﻊ، ارزش ﮔﺬاری و داوری ﮐﺮدﻧﺪ.

  1- ﻧﻘﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ:
  ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ی ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻋﺪاﻟﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد.ﺑﻪ ﺑﺎور آﻧﺎن، ﺗﺎ دوران ﻓﻌﻠﯽ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﺪای ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.در واﻗﻊ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﻪ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎﯾﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ی ﺟﻨﺴﯿﺖ صورت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

  2- ﻧﻘﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ:
  از ﻣﻨﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ، ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻮاﻣﻊ، ﻋﺪاﻟﺖ را ﻣﻌﯿﺎر و ﺷﺎﺧﺺ اﺧﻼق در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﺣﻘﻮق اﺳﺖ ﻧﻪ اﺧﻼق.از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻋﺪاﻟﺖ "ﺣﺪاﻗﻞ" اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ دو درﺟﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺖ.اﯾﻦ ﻧﮕﺎﻩ، از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺧﻼق داﻧﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ در اﺧﻼق راﻩ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻩ اﺳﺖ.

  3- ﻧﻘﺪ و ﻧﮕﺎﻩ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﻨﻈﺮ دﯾﻦ و ﻣﺬهب:

  ﺑﻪ زﻋﻢ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻫﺎ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ را ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪون ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ دارای ﺟﻨﺴﯿﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧ
  [ادامه...]

  • ترمه . : (gol) (gol) (gol)

   6 روز پیش و 22 ساعت قبل

  ﭼﻨﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﺭﺍﯾﺞ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ
  ۱ - ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﻋﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ !
  ۲ - ﭘﻮﻝ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻤﯿﺎﺭه !
  ۳ - چی فکر کردی؟ ، ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺭه !
  ۴ - ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﻣﯿﺮﺳﯽ !
  ۵ - ﭘﻮﻝ ﭼﺮﮎ ﮐﻒ ﺩﺳﺘﻪ !
  ۶ - ﺑﭽﻪ ، ﺩﺧﺘﺮ / ﭘﺴﺮﺵ ﻓﺮﻕ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !
  ۷ - ﻭ ﭘﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﻭﻍ ، ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﻭﻧﻢ ﺳﻼﻡ میرسونه

  ادامه... دوستان
  • نیلوفر آریا
  • lonely Banafsheh n.g
  • صبا .
  • سیدمحمد مدنی بجستانی
  • احد مظفری
  • rezaa mohamadii
  • سعید کورد
  • تجاوز جنسی
  • مرتضی گلستانی
  • پسر تنها
  • یا حیدر (علیه السلام)❀
  • دیدگاه جامعه گذشته تا فردا
  • ريحانه خانوم
  • حسین سماواتیان
  • علی محمد مومنی
  • عباس هادیان
  639 هواداران
  بازدیدکنندگان