Hajali Malek

(tabesonati )

Hajali Malek

6 ماه پیش و 3 هفته قبل

سلام برهم میهنان، بزرگوار
موضوع::::::وظیفه فرهیختگان
امروزدروضعیتی به سرمیبریم که کشوردریکی ازبدترین دوران اقتصادی به سرمیبرد،،،حالابماندکه اوضاع فرهنگی واجتماعی خوبی هم نداریم،،،،،فقرحاکم درطبقات مختلف جامعه بزرگترین دلیل تزلزل فرهنگی واخلاقی درخانواده هاست،،،ومتاسفانه مدیران نالایق اقتصادی وفرهنگی گویادست دردست هن داده ومیخواهندجامعه رابه پرتگاه نزدیکترکنند،،،،،،شان ومنزلت یک روحانی قبل ازانقلاب بیشتربودیااکنون،،،،،منزلت معلم ،،،،،نظامی،،،،،،موزیسین،،،،کارگرو.......انقلاب ۵۷بواسطه روحانیت تحقق پذیرفت ومردم روحانیت راقبول کردندکه آمدندوپای حرفشان ایستادندوشایدبعضی هابخاطردارندمردم نسبت به روحانیت چه اعتقادمحکم وعجیبی داشتند،،،،،،ودرحقیقت زمام اموراقتصادی ،،،،فرهنگی،،،،سیاسی،،،،اجتماعی خودرابه اوسپردند،،،،،،،ولی چه اتفاقی افتاداکنون ااقبال قبل نیست،،،،،چراآن احترام قبل،،،،توجه،،،،،اعتقادوجودندارد،،،،مجالس وعظ ونمازجمعه وجماعت مانندقبل نیست وقسم عمده ای ازمردم سازمخالف میزنند،،،،،فرهیختگان الگوی خودراروحانیت نیدانستند،،،،،ولی حالاچه بخواهیم وچه نخواهیم آن محبوبیت نیست،،،،،،،کجاست اشتیاق مردم به مرجعیت،،،،،،کجاست اشتیاق واعتقاداصول دینی؟وچندسوال؟اهم خواسته مردم ازفرهیختگان سیاسی واقتصادی ،فرهنگی چیست؟،،،،،،،دلیل کمرنگ شدن نقش روحانیت دراجتماع چه چیزهایی میباشد؟؟؟تاثیرنشرهنردراجتماع چه میتواندباشد؟؟واگربقول آقای سیاستمداررفراندومی برگزارشوددرمورجمهوری اسلامی نتیجه چه خواهدبود،،،،،لطفابه هرکدام ازاین سوالات ولو یک سوال بدون سیاسی کاری،،،،تعصبات منجمد،،،،،،مستدل پاسخ دهید،،،،،،،،،

 • محمد عیسی : لا اله الا الله * محمد رسول الله

  4 ماه پیش, 1 هفته

 • Hajali Malek : سلام،،،دورود،،،،وتبریک برشما

  5 ماه پیش و 2 هفته قبل

 • HAIDAR KORDESTANI : درشکفتن جشن نوروز برایت در همه ی سال سر سبزی جاودان وشادی اندیشه ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی آرزومندم . . .

  5 ماه پیش و 3 هفته قبل

Hajali Malek

6 ماه پیش و 3 هفته قبل

سلام برهم میهنان ارجمند
امروزهشتم اسفندمصادف است باسالروزدرگذشت بزرگمردآوازایران زمین استادغلامحسین بنان
بنان فقط یک استادآوازنبود،،،،،بلکه تسلط وی به قرائت قرآن،،،،،تدین ودوری ازابتذال ازاویک شخصیت ویژه میسازد،،،،وبعبارتی تکرارنشدنی یست،،،،،،همیشه مبادی آداب وخوش لباس بودوباطنی مهربان داشت وهیچ وقت هنررادستمایه کسب بیش ازحدمال دنیاقرارنداد،،،،،،وقتی درمنزل مجدازملاکان تهرانی یک مشت سکه به اوهدیه میدهندبرنمیتابدودرجواب میگویدبرای هنرقیمت نگذارید،،،،،،خودروی اویک مینی سواری بودکه وقتی میگویندماشین بهتریدبخریدمیگویدمابه اندازه درآمدمان خودرومیخریم نه هیکلمان،،،،اوهیچ وقت سیاست وهنررابه هم نیامیخت،،،،،،ای ایران،،،،،،آذربایجان،،،،،،چه شورها،،،،،،الهه ناز،،،،،،وکاروان اوآثارجاودانه اوست،،،،،هرچندهیچ یک ازآثاراورانمیتوان به سادگی ازکنارش گذشت،،،،،دراجرای سه گاه دشتی وتحریرریزبی بدیل بود،،،،،بزرگانی مثل محجوبی،،،،خالقی و.....باافتخاربااوکارمیکردند،،،،،،غلامحسین بنان درحقیقت جدای ازتسلط برموسیقی ایرانی،،،،،یک انسان بااخلاق بود،،،،،سالهایدنوجوانیم ازنزدیک ایشان رادرک کردم،،،،،،شایدباظاهری مثل لباس مرتب وکراوات که ازجمله مشخصات نظم اوبودبرای ساده اندیشان قابل باورنباشدکه نمازش ترک نمیشدوهرروزبعدنمازصبح مقیدبودجزوی ازقرآن رابخواند،،،،،،،خدایش بیامرزدویادونامش پاینده باد
رفتی ورفتن توآتش نهادبردل،،،،،،،ازکاروان چه ماندجزآتشی به منزل،،،،،،،،،،،علی ملک لاریجانی

 • ᓄـפــــــᓄـב ¦ ✌ : قشنگ بود

  6 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • :) :)) : خواهش میکنم

  6 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • Hajali Malek : سلام،،،متشکرم

  6 ماه پیش و 3 هفته قبل

Hajali Malek

6 ماه پیش و 4 هفته قبل

سلام برهم میهنان عزیز،،،،
چندروزقبل درذیل مطالب آقایی که مدعی دوستی باولایت بودنوشتم حضرت آقای .....وتحسینش کردم،،،،درپاسخ نوشت کلمه حضرت نورانی ومقدس است،،،،،،مادرصفات واسمائ،،،،کاربردخاص وعام داریم،،،،تعجب من ازکسانی است که پشت سرهم مطلب میگذارندومثل کالباس فروش ازهرجایی مطلبی رابازنشرمی دهندوخودشان توان پرداختن ویانگارش مطلبی ندارند،،،،وآنوقت می آینداظهارنظرمیکنند،،،،،دولتهاوملتهابیشترین ضربه هاراازکسانی خورده اندکه دچارجمودفکری اند،،،،،دچارجهلی هستندکه گمان میکنندعین فهم است،،،،،،یک عده بیش ازآنکه فدایی مسئولی ورهبری باشندریایی آن هستند،،،،،کسی که پشت سرهم عکس کسی رامیگذاردویک جمله میگویدومدام تکراراگرریانیست،،،،چه نام دارد،،،،،متعصبان دینی،،،،میبایست درتعصباتشان عقلانیت رابکارگیرندعاقلانه وعاشقانه عمل نمایند،،،،،کسی که درموردکلمه حضرت،،،،،دچارچنین اشتباهی است که انگارحضرت وحی منزل است،،،مسلمابی سوادوکاسه داغترازآش است،،،،،بخداقسم ،،،،،عده ای رامیشناسم که فقط لاف دوستی وحب فلان کس رادارند،،،،،غم نان دارندوالبته گروهی نیزاخلاص دردوستی دارند،،،،،ماازاینگونه بیسوادهاازبدوخلقت تاحال کم نداشتیم،،،،،،،فرصت طلبان دین ماب،،،،،درجایی ازتاریخ این ملت قورباغه کفن کردندودفن کردند،،،،،باتمسخربه مردم قبولاندندامام زاده است،‌‌،،کوردلان بداندیش گاهاازکم آگاهی مردم استفاده کردندومیکنند،،،،،چیزهایی رابنام دیانت به مردم تفهیم کردندکه جای تاسف دارد،،،،،دینداری،‌،،،ایمان،،،،،،اخلاص،،،،،همراه معرفت ارزش دارد،،،،،،حتمانبایددراین زمینه تحصیلات آکادمیک داشت،،،،،بلکه درک خوب همراه بامعرفت چاره سازاست،،،،،کوردلان وتندروهای بی مغزبزرگترین ضربات جبران ناپذیررابه جامعه واردمیکنند،،،،،،،وشایدکوچکترین توقع ازآنان این باشدکه لااقل مترادف کلمات را
[ادامه...]

 • ... . ... : و علیک سلام ؛ پاینده باشین (gol)

  6 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • Hajali Malek : سلام،،،متشکرم

  6 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • ... . ... : .‌‌.. (gol)

  6 ماه پیش و 3 هفته قبل

سلام،،،،،برهم میهنان
موضوع:::::عالم ارواح
روح،،،،،،موضوع وکلامی که درقرآن نیزجزچندآیه بیشتردرموردش نیامده است وآنهم به دلیل سریت آن است،،،،،،عالم تنزیل روح وتنزیل ملایکه داریم،،،،،تنزل اللملائکه والروح،،،،،،ارواح دراطراف ماودرکنارماگاهاوجوددارندومثل امشبی،،،،،بعبارتی ازعصرپنجشنبه تاعصرجمعه حضورآزادتری دارند،،،،،،کسانی باصراحت منکرعالم ارواح ویاوجوداجنه اندولی بایدبدانندحضوراینان حضوری یست کانه پشت شیشه رفلکس،،،،،،افرادبیرونی فکرمیکنندپشت شیشه کسی نیست ولی درونی هابیرونیهارابه راحتی رویت میکنند،،،،،،کسانی که ازعالم جمادبالاتررفتندوبه نامی شدن رسیدندودرحقیقت ناسوت راطی کردوبه ملکوت رسیده اندمسلماتواناییهای بیشتری دانند،،،،،،شمااگردرنیمهذشب جمعه بدون هیچ ریاضت خاصی درقبرستانی خلوت کنید ویادرمکان خاصی مثل وادی السلام یاتخت فولادقرارگیریدتاحدودی میتوانیدترددارواح راحس نمایید،،،،استادمان مرحوم مجتهدی ،،،،،تاکیدداشت برای آنکه درگذشته مدام طلب مغفرت کنیدچون ارواح این راخواستارند،،،،،،وبدترین وسخترین اتفاقی که برای روح میفتادفراق وجدایی ازکالبدجسمانی یست واین فرقت همان فشارقبراست،،،،،،فشارقبرفشارجسمانی نیست،،،،،سختی جدایی روح ازجسمی است که ۶۰،،،،،،،۷۰،،،،،،،۸۰،،،_سال باآن بودوباورش به این جدایی نیست،،،،،،کسالت چنددقیقه ای بعدازخواب دلیلش چیست؟مگراثرخواب رفع خستگی نیست،،،،،،پس چراوقتی بیدارمیشویم دچارکسالتیم،،،،،،النوم اخ الموت،،،،،،خواب برادرمرگ است،،،،،وقتی میخابیم یگ مرگ نسبی صورت میگیرد،،،،،روح ازبدن خارج میشوداجزای جسم کارمیکند،،،،قلب ،،،،،نبض و.....مانندخودرویی که روشن است ولی راننده ندارد،،،،،،موقع بیداری یعنی بازگشت روح به کالبدواین جدایی موقت ومختصرچنین کسالتی به وجودمیاورد،،،،،وحال بایددرک جدایی دایم روح ازجسم
[ادامه...]

 • Hajali Malek : سلام،،،،حتما

  6 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • ķımıa ` : صلآم گلی چطورایی میگم ک میشع بیای گرو اولم بعضوی ؟؟ پستاتو میلایکماااا تو بیااااا خب؟؟اوووووممممم محبوبیت میزنم ولی خو شاید تکراری زد ولی تو بیآع خیلی گلیاااااا خیلیااااااا (dd)

  6 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • Hajali Malek : سلام،،،،درک عالم روح برای رسیدن به یقین است،،،،،مادوایمان داریم ،،،اولین ایمان همان لسانی ودومی ایمان قلبی یست،،،،،همانی که درکتب الهی تاکیدبه ایمان آورندگان ایمان است،،،،،اخلاص به چاک پیرهن نیست،،،،،،آنجادل پاره میپسندن

  6 ماه پیش و 3 هفته قبل

سلام،،،،برهم میهنان ارجمندم
موضوع:::::اختلافات نظردرموردشهادت ویاوفات زهرای اطهر
منطقه مادروضعیتی به سرمیبردکه مدام سنگ فتنه وجنگ برسرمردانش سرازیرمیشود،،،،آرامشی درمنطقه احساس نمیکنیم،،،،،،سالهای سال کشورهایی همچون عراق وافغانستان و......رنگ آرامش بخودندیده واین درحالیست که ملت مسلمان این منطقه هنوزدرگیراختلاف نظرهای تاریخی ومذهبی خودند،،،،،،یکی ازآن مباحث نوع شهادت حضرت زهرا(ع)است،،،،،نسبت دادن قاتل بدون استناددقیق نه تنهامشکلی حل نمیکندبلکه منجربه اختلافات میگردد،،،،،بنده به چندنکته اشاره میکنم،،،،،،آقایان محققین وصاحب نظران فرهیخته،،،،،یک مستندتاریخی پیداکنید،،،،که بیطرفانه اختلاف،،،،نزاع ،،،،،،ودرگیری بین خلفاراعنوان کرده باشد،،،،،آیابین علی وابابکرویاعمرویاعثمان جنگی درگرفته است،،،،آیامستندی عالمانه نه متعصبانه پیدا میکنیدکه ازسوی خلفاجفایی به پیغمبرشده باشد؟واصولاآیااین اختلافات تاحال چه حاصلی جزتباهی واختلاف وکشتارداشته است،،،،،مسیحی هابایهودیهایکی شدندومسلمانهشدندصدتا،،،،،،ازدل این اختلاف مذاهب انحرافی وتندرودرمیایدواگربه همین شیوه ادامه یابدگروهایی بنام دین بوجودمیایدکه ازداعشهابدتروخطرناک تراست،،،،فرهیختگان دینی ،،،،سیاسیون بدانندزهرای اطهربرای شیعه وسنی محترم وقابل تکریم است،،،،،،عثمان وعلی وابابکروعمرمنشایدخدمات بزرگی برای اسلامدبوده اند،،،،،،درجنگهاومسایل مهمی درزمان پیغمبرباهم مشاوره داشته اند،،،،،بایددراین وضع فعلی که برای ماکشورهای منطقه درست شده است چاره ای درراستای وحدت اندیشید،،،،،،درشیعه ودرسنت،،،،،،فرقه های زیادی بوجودآمده،،،،،بعضی اوقات تندروی آنقدرزیادمیشودکه شیعه وسنی مغرض شرط بهشت راقتل همدیگرمیدانند،،،،متاسفانه بی توجهی علما وسیاسیون منطقه بیشترین آسیب رابه این موضوع میزند،،،،،،بیایی
[ادامه...]

 • حمید دیره : ازدامن الگو وعشق به این بزرگان میتوان به عشق بزرگتر وواقعی رسیدودراین مورد که هدف تهذیب الله است شکی نیست .پاینده باشید

  5 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • Hajali Malek : البته منصورحلاج تنهانگاراین مکتبستان نیست،،،،هرچندکه جایگاه ویژه ای داردومصداق مهذب به تهذیب الله است

  6 ماه پیش و 3 هفته قبل

 • حمید دیره : سلام /بله عوامل زیاده ولی دوست دارم الگویم منصور حلاج باشد /منم ازشما متشکرم

  6 ماه پیش و 4 هفته قبل

سلام برهم میهنان،،،،،موضوع :::اصول۳۸و۳۹قانون اساسی
قانونگذارقبل اینکه بخواهدقانونی وضع کندبایدببیندآیامیتواندآن رابه مرحله اجرادربیاورد،،،،،،صریحادرقانون اساسی تاکیدشده توهین،،،،،شکنجه،،،،،اقراربه زورمتهم ممنوع است واین شرح مفصلی دارد،،،،،وحال سوال اینکه آیاوضعیت بازداشتگاههای ما،،،،،طریقه نگهداری متهم،،،،،بازجویی،،،،درنهادهای امنیتی مابااین اصول سنخیتی دارد،،،،،،چه میشودکه سعیدامامی دریکسووکاووس امامی دریکسوخودکشی میکنند،،،،وآیادرمقام متهم ،،،،،،شخصی که ازداردنیارفته میشودبااومجرمانه برخوردکرد،،،،،بارهاازنزدیک شاهدرفتاربد،،،،خشن ،،،،،همراه باشکنجه مامورین آگاهی بودم،،،،،،وازسویی ازچنین مامورینی تخلفاتی دیدم عجیب،،،،،،چگونه میشودبخودقبولانددرجمهوری اسلامی که ازمنتقدین سرسخت شکنجه حکومت شاه وساواک است،،،،،،،خوددرروشهای اخذاعتراف،،،،به شکنجه وزوروتهدید،،،،،،روش همان هاراپیش گیرد،،،،،نص صریح قانون اقرابه زوروتهدیدرافاقدارزش میداند،،،،،ونمیتوان درموردتخلف هاساکت نشست وحرفی نزد،،،،،،هرچنداگرحرف بزنیم میشویم خائن وحرف نزنیم هم میشویم خائن،،،،،آقایان حقوقدان،،،،،اساتیدمحترم تاریخ،،،،،،فرهیختگان اهل تحقیق،،،،،درتمام دوران حکومت حضرت رسول (ص) چیزی بنام زندان نمی یابید،،،،،،،وزندان هابعدوفات پیغمبردرحکومت اسلامی بوجودآمده است،،،،،،شما یک نگرش اجمالی تاریخی به دوران محمدرضاپهلوی بنمایید،،،،،،آمارپرونده های امنیتی درآن زمان وحال رامقایسه کنید،،،،،،والبته چون مدام مدیران دولتی قیاس میکنند،،،،بنده میگویم این راقیاس کنید،،،،،،وآنچه میبایست یادآورشوم وآنچه که بایدتاکیدکنم اینکه نهادهای امنیتی وانتظامی بدانند،،،،،،،،مراجع قضایی بدانند،،،،،هرکسی برخلاف اصول قانون اساسی رفتار کندخاین به نظام ودستاوردهای آن است،،،،،،اجرای اصول ۳۸و۳۹قانو
[ادامه...]

 • Hajali Malek : سلام،،،،سپاس ازلطفتون

  7 ماه پیش

 • گلیی ❤احسان : عِحصآنــ:| . : سلام دوست عزیز محبوبی میشه عضو گروه ❄️ʍǟQɦʐ ӄǟֆɨʄ❄️شی و پستای قشنگتو اونجا ب اشتراک بزاری ممنون میشم بیایhttps://hammihan.com/group/ninjabax

  7 ماه پیش

 • Hajali Malek : سلام،،،ضمن سپاس،،،،محبوبی

  7 ماه پیش

دیدی ای دل که غم عشق دگربارچه کرد
چون بشددلبروبا. یاروفادار. چه کرد
اشک من رنگ شفق یافت زبی مهری یار
طالع بی شفقت بین که دراین کارچه کرد
آه ازآن نرگس جادوکه چه بازی انگیخت
آه ازآن مست که بامردم. هشیارچه کرد

 • zargham rahmani : ممنونم دوست خوبم گله مکن این کار عشق با همه میکنه تو تنها نیستی

  7 ماه پیش, 1 هفته

 • Hajali Malek : سلام،،،،سپاسگذارم

  7 ماه پیش, 1 هفته

 • zargham rahmani : احسنت بر شما وخواجه حافظ شیراز

  7 ماه پیش, 1 هفته

سلام برهم میهنان،،،،،،،،امروزانقلاب ایران واردچهل سالگی میشود،،،،،واماچندسوال،،،،،گروهها،،،احزاب واشخاص زیادی درانقلاب اسلامی موثربوده اندکه امروزنه نامی ازآنهاست ونه یادی،،،،،،،بعضی گروهای انقلابی یامنحل ویامتهم به خیانت وبراندازی شدند،،،،،بسیاری ازبزرگان وپیشکامان حرکت که درروزهای نخست انقلاب رسانه ای هم شده بودند،،،،،یاترورشدند،،،،،،یاخانه نشین،،،،،،،یاخارج نشین،،،،،وسوال اینکه آیامسولین ومدیران اجرایی نظام باهمه ادعاهایی که کرده اند ودارندپاسخگوی افکار،،،،ازطیفهای مختلف بوده اند،،،،،،،آیابعدازحذف گروهها وافرادی که گفته شده اضافیند،،،،،،عوامل غربی اند،،،،،عوامل فسادند،،،،،،عوامل صهیونیسمند،،،،،،چه اتفاقی دراجرای عدالت افتاده است،،،،،،،درآستانه چهل سالگی انقلاب فساداقتصادی درکشورروزبه روزبیشترگردیده است،،،،،وضعیت نگهداری متهمین درزندانهای ماچگونه،،است؟،،،،،،وضعیت اخذبازجویی درادارات امنیتی مانندآگاهی واطلاعات آیامطابقتی بااصول ۳۸و۳۹قانون اساسی دارد؟آیاهمه مردم این سرزمین نان خالی برسرسفره هاشان هست،،،،آیاحداقل حقوق کارگران مابانرخ تورم سازگاراست،،،،،،،آیافساداخلاقی درجامعه افزایش نیافته،،،،،آمارسرقت،،،،چک برگشتی،،،،طلاق و.......مویدچیست؟وسوال اینکه آیااگرانقلابیونی مثل شریعتی،،،،مطهری،،،،بهشتی،،،،طالقانی،،،،مفتح،،،،،و.......اگرامروززنده میبوندندموردهجمه وقهرنظام قرارنمیگرفتند؟بازداشت نمیشدند؟انحرافی وفتنه گرنمیشدند؟چون طرزتفکرآنان انقلابی بود،،،،،واین وضعی راکه الان دچارآنیم راتاب نمیاوردند،،،،،،ماهم انقلابی هستیم،،،،،،ولی یک انقلابی که پایبداصول عدالت اجتماعی است،،،،،انقلابی که فاصله طبقاتی وشکاف اجتماعی رانمیپذیرد،،،،،مدتهاست به خاطرسوئ مدیریت مدیران خیلیهادراجتماع ازاینکه آمدهاندانقلاب راهمراهی کرده اندوشاه رابیرون کر
[ادامه...]

 • ... . ... : ... هعی داد بی دوووود (gol)

  7 ماه پیش

 • Hajali Malek : سلام،،،،متشکرم،،،،مویدوپیروز

  7 ماه پیش, 1 هفته

 • پرويز رضايي : درودبرشما. آب ازسرچشمه آلوده است. مراقب خودتان باشيد

  7 ماه پیش, 1 هفته

Hajali Malek

7 ماه پیش و 2 هفته قبل

سلام برهم میهنان،،،،،،،،حمله ترکیه به کردهای سوریه ازجمله سیاستهای سراسیمه ارودوغان است،،،،سالهاست ترکیه به بهانه های مختلف به نسل کشی قوم کردپرداخته ودراین مسیرازهیچ اقدامی دریغ نمیکندوشایددرراس جلادانی که به جان کردهاافتادندرجب طیب اردوغان جایگاه ویژه ای داشته باشد،،،،،قوم کردملتی رنجدیده،،،،مظلوم،،،،فهیم ونمک شناس است‌‌،،،ولی درمقابل ظلم،،،،بی توجهی،،،،،تبعیض ساکت نمینشیند،،،،،قوم کردملتی آزاده است وموجب مباهات،،،،،تاریخچه کردمملوازرشادت وازخودگذشتگیست واما آقایان مسئول درایران ،،،،ترکیه،،،،سوریه،،،عراق بهترنیست بجای ظلم وتبعیض نسبت به این غیورمردان به مشکلاتشان بپردازدورسیدگی بیشتری نمایند،،،،،روسای کشورمایی که کردهای بزرگمردعضوی ازکشورشانند،،،،،اگرنمیتوانیدرفع مشکل کنید،،،،خون آریایی این دردکشیده هارانریزید،،،،،آمارقزاقها،،،،،،قرقیزها،،،،،تاجیکها،،،،،،ازبکهاو،،،،،،،،دردنیاچقدراست آنهاکشوری مستقل دارند وروزگارمیگذرانند،،،،،،،،اگرشما نمیتوانیداقتصاد،،،،فرهنگ و،،،،،،آنهاراحامی باشیدکمی گذشت کنیدتاخودمستقل باشندواگربه این راضی نیستیدنسل کشی نکنید،،،،،،درزندانهامحبوسشان نکنید،،،،،،محرومیتهای اجتماعی واقتصادی برایشان قائل نشوید،،،،،کردهابخواهیدونخواهیدقسمی ازتاریخ دنیای شماهستندوامثال آقای اردوغان دراین وادی جزبدنامی چیزی حاصل نخواهدکرد،،،،،،،،علی ملک لاریجانی،،،،،حقوقدان وسیاستمدار

 • Hajali Malek : ممنون ازاظهارنظرتان

  7 ماه پیش

 • فرشاد سعیدی : اردوغان کثیف ترین موجود هست متاسفانه مسولان ماهم فریبشو خوردن

  7 ماه پیش

 • Hajali Malek : سلام مجدد،،،،نه،،،،ولی بایدجوری درزندگیهامون برنامه ریزی کنیم دچاراین ناملایمات وکشمکشهانشیم،،،،اگرایشان چنین کاری کرده اشتباه کرده ومیبایست برایش حلاجی بشه که مقصره،،،،،لذاکظم غیظ مقدمه سلامته،،،،موفق باشیدوازهم بگذرید

  7 ماه پیش و 2 هفته قبل

Hajali Malek

7 ماه پیش و 3 هفته قبل

سلام ودرودبرهم میهنان،،،،،،،،،،،اخیراآقای شمخانی دبیرشورای عالی امنیت ملی اعلام کرد،،،،،افتخارمان این است که طی چهل سال درکشوروضعیت ویژه اعلام نکرده ایم
جناب دریادار،،،،،،،وضعیت ویژه یعنی ارزاق عمومی مردم باکوپن به آنهاارائه گردد،،،،یادتان که نرفته چه آدمهایی اعدام شدندکه شرعاوقانونامستحق آن نبودند،،،،،،وضع ویژه یعنی اعتراف به زورهمراه باشکنجه،،،،،یعنی خلاف قانون اساسی عمل کردن،،،،،وضع ویژه یعنی حبس خانگی،،،،،،محدودیت برای کسانی که خودتان نمیخواهید،،،،،،،وضع ویژه یعنی عدم مصاحبه مطبوعاتی با سران خط قرمزشده،،،،،وضع ویژه یعنی قطع فضای مجازی ویامحدودیت،،،،،،وضع ویژه یعنی مبارزه باعقلانیت،،،،،،وضع ویژه یعنی محدودیت درهنروفرهنگ،،،،،،،وضع ویژه یعنی سانشوروتحریف تاریخ معاصر،،،،،وضعیت ویژه یعنی کسی که سی واندی سال ازمرگش میگذردولی هنوزمیگوییدمرگ برفلانی،،،،آقای علی شمخانی عزیز،،،،،آیاازوضعیت بازداشتگاههای ماباخبرید؟آیادرموردنحوه بازجویی هاازمتهمین خبردارید،،،،،آیا میدانیددرچندتظاهرات انتقادی نسبت به عملکرددولت چندنفرکشته شدند،،،،،،من گاهاآرزومیکنم مرحوم عارف قزوینی سرازخاکذبیرون بیاوردوازخون جوانان وطن لاله دمیده رادوباره بسراید،،،،،،،من ازشریعتی ازچمران،،،،ازخمینی،،،،ازبازرگان،،،،،ازمطهری،،،،،،،،،،ایکاش بیاییدوببینیدبه کجامیروییم،،،،،ایکاش میشدمصدق رابرای یک لحظه هم که شده زنده کردتااین روزگارراببیند،،،،،،،پنداشت ستمگرکه ستم برماکرد،،،،،برگردن اوبماندبرمابگذشت،،،،،،،،،

 • Hajali Malek : سلام،،،سپاس

  7 ماه پیش و 2 هفته قبل

 • kayvan 75 : لایک،پستات عالی

  7 ماه پیش و 2 هفته قبل

 • Hajali Malek : سلام،،،چشم

  7 ماه پیش و 3 هفته قبل

ادامه... دوستان
 • شفیق الله صدیقی
 • فرزین فرزین
 • رضا** رحمتی
 • امید عیدان
 • یوسف فرهنگ
 • مسعود انقطاع
 • یاسر منصوری
 • آرامش ...
 • Alone Boy
 • آرزو نامداری
 • سام دانایی
 • علیرضا صالحی نژاد
 • محفل انس با قرآن كريم
 • میلاد منصوری
 • kiyan atash
 • امیر .....
849 هواداران
بازدیدکنندگان