پخش زنده

دیدبان

عمربن خطاب بعد از گفتن كلمه ي شهادتين به حالت عمر فاروق ، عمر عادل، عمر رئوف ، عمر مهربان ،عمر قهرمان ،عمر بزرگ وجاودان ، عمر نابغه اي كه چهار مملكت عظيم را اداره مي كند، عمر امير المؤمنين ، عمر ناصر اسلام ، وعمر عزت بخش دين تبديل گرديد.

قانون جايگزيني - ذهن خود آگاه شما در آن واحد فقط مي تواند يك فكر را در خود جاي دهد، يا مثبت يا منفي . شما مي توانيد با جايگزين كردن افكار مثبت به جاي افكار منفي به خوشبختي دست پيدا كنيد ذهن باغي است كه در آن يا گل مي رويد يا علف هرز.