❤آقا ابوالفضلِ خانوممم❤

3 روز پیش و 8 ساعت قبل
  • هـــر کس هـــر جـــا که دلش مـــی خواهــــد ، بنشیند! امـــا مـــــن به کســی اجــازه اینکــه به جــای تـــــو در قلب من بنشیند را نخواهـــــم داد قلـــــــــــــب مــــــــن ، فقــــــــط جـــــای توســــــــت #مخاطب_خاصم