می گویند : "مردها در عشق قانون ساده ای دارند بخواهندت برایت می جنگند، نخواهندت با تو میجنگند." اما من مردهایی را می شناسم که درست وقتی می خواهندت با تو و خودشان می جنگند. آنقدر می جنگند تا از تو و خودشان ویرانه به جای بگذارند و کیست که ویرانه را دوست بدارد؟! آن روز دیگر دوستت ندارند و می روند. مردها چه دوستت بدارند چه ندارند یک روز یک جا #سراغت_را_می_گیرند #یادت_می_افتند #دلشان_تنگ_می_شود.. . اما ما زن ها یک جور خاص عجیبیم دوست داریم.... دوست داریم.... دوست داریم.... دوست داشتنمان آرام است جنگی نیست نه برای به دست آوردن می جنگیم و نه از دست دادن ! ما فقط در سکوت اتاق خوابمان برق چشم مردی را مرور می کنیم و چه باشد چه نباشد گرمای آغوشش را به خویش می پیچیم. می مانیم، می سازیم و عشق می ورزیم. اما اگر روزی خسته شویم و کاسه صبر حوصله ما لبریز شود یک شب .... دو شب .... سه شب .... بیدار می مانیم، اشک می ریزیم،دلتنگ می شویم و یک روز صبح بیدار می شویم و می بینیم عشق زندگی‌مان در قلبمان مرده است! از آن روز، از آن لحظه دیگر فکر نمی کنیم، دلتنگ نمی شویم، سراغی نمی گیریم . کتاب #ما_زن_ها_از_یک_روز_به_بعد_تمام_می_شویم.
ادامه پست...

═हई╬ danyal ➻╬ईह

1 سال و 3 ماه قبل [♚ فازسنگین♚]

می گویند : "مردها در عشق قانون ساده ای دارند بخواهندت برایت می جنگند، نخواهندت با تو میجنگند." اما من مردهایی را می شناسم که درست وقتی می خواهندت با تو و خودشان می جنگند. آنقدر می جنگند تا از تو و خودشان ویرانه به جای بگذارند و کیست که ویرانه را دوست بدارد؟! آن روز دیگر دوستت ندارند و می روند. مردها چه دوستت بدارند چه ندارند یک روز یک جا #سراغت_را_می_گیرند #یادت_می_افتند #دلشان_تنگ_می_شود.. . اما ما زن ها یک جور خاص عجیبیم دوست داریم.... دوست داریم.... دوست داریم.... دوست داشتنمان آرام است جنگی نیست نه برای به دست آوردن می جنگیم و نه از دست دادن ! ما فقط در سکوت اتاق خوابمان برق چشم مردی را مرور می کنیم و چه باشد چه نباشد گرمای آغوشش را به خویش می پیچیم. می مانیم، می سازیم و عشق می ورزیم. اما اگر روزی خسته شویم و کاسه صبر حوصله ما لبریز شود یک شب .... دو شب .... سه شب .... بیدار می مانیم، اشک می ریزیم،دلتنگ می شویم و یک روز صبح بیدار می شویم و می بینیم عشق زندگی‌مان در قلبمان مرده است! از آن روز، از آن لحظه دیگر فکر نمی کنیم، دلتنگ نمی شویم، سراغی نمی گیریم . کتاب #ما_زن_ها_از_یک_روز_به_بعد_تمام_می_شویم.
ادامه پست...