یـ قــانونیـ هــســ کـهـ میگـهـ �� حـالتـو از صمیــمیــ تـریـن #دوسـتات������ نمـیـ تونـیـ پنهــونــ کنیــ ✌�� چـونـ اونــا میفهمـنـ ���� #دروغــه مــ��ـن بلدم��