ئه وین ...

(ziba2 )
 • عشق مردی بودم ...
 • عشق مردی بودم ...

  • نگین مهرابی : برادران یوسف وقتی میخواستند یوسف را به چاه بیفکنند یوسف لبخندی زد. یهودا پرسید :چرا میخندی ؟ اینجا که جای خنده نیست !یوسف گفت : روزی در فکر بودم چگونه کسی میتواند به من اظهار دشمنی کند با اینکهبرادران نیرومندی دارم !اینک

   2 ماه پیش, 1 هفته

  ادامه... دوستان
  • *Siyavash *
  • mahdi arbab
  • Amir Hsn
  • mohaddeseh tanha
  901 هواداران
  بازدیدکنندگان